Bizi Takip Edin :

Dernek’in kurucu, asıl, fahri ve onursal olmak üzere 4 (dört) çeşit üyesi vardır. Asıl üye olabilmek için tüzel kişi olmak, onursal üye olabilmek için gerçek kişi olmak şarttır. Hem gerçek hem de tüzel kişiler fahri üye olabilirler.

Kurucu Üyeler: Kurucu üyeler Dernek’in kuruluşunda yer almış ve unvanları kuruluş aşamasında Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne bildirilmiş kurucu tüzel kişi üyelerdir. Bu üyelerin hakları ve yükümlülükleri işbu Tüzük’de asıl üyelere tanınan hak ve yükümlülükler ile aynıdır.

 

Asıl Üyeler: Asıl üyeler Dernek’e üye olmak hakkına sahip ve üyeliği Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip, işbu Tüzük’e göre belirlenen ödentilerini düzenli olarak ödeyen, ilgili mevzuatta öngörülen şartları sağlayan, tüzel kişi üyelerdir. Dernek’in her türlü organında görev alabilir ve tüm faaliyetlerden yararlanabilir. Her asıl üyenin Dernek Genel Kurulu’nda bir oy hakkı vardır. Tüzel kişi asıl üyeler Dernek’in organ ve kurullarındaki temsil ve oy hakkını 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun (“Dernekler Kanunu”) ilgili maddesine uygun olarak kullanırlar. Dernek’e asıl üye olabilmek için kurucu üyelerden en az 1 (bir) üye tarafından teklif edilmiş olmak şarttır.

 

Fahri Üyeler: Fahri üyeler, Dernek’in amacına ulaşabilmesi için uzaktan ve yakından, manevi, bedeni, fikri veya mali yardımda ve hizmette bulunan, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen veya Dernek Yönetim Kurulu ile kuruluşlar arasında yapılan “İşbirliği Protokolü” kapsamında fahri üyeliğe kabul edilen üyelerdir. Gerçek kişiler ve tüzel kişiker fahri üye olabilirler. Fahri üyelerin seçme ve seçilme, oy verme hakkı, genel kurul ve Dernek organlarının toplantılarına katılma hakları yoktur. Dernek’e fahri üye olabilmek için kurucu üyelerden en az 1 (bir) üye tarafından teklif edilmiş olmak şarttır. Aynı kurumdan (üniversiteler ve kamu kurumları hariç), ancak 3 (üç) gerçek kişi üyenin fahri üyeliği kabul edilir.

 

Onursal Üyeler: Kamuoyunda tanınırlığı ve saygınlığı olan Dernek’in faaliyet alanları ile ilgili bilgi birikimi ve mesleki tecrübesi olan gerçek kişiler Dernek’e onursal üye olabilirler. Kurucu üyelerden en az 1 (bir) üye tarafından teklif edilmiş olmak şarttır. Onursal üyelik hak ve yükümlülükleri fahri üyelik ile aynıdır. Aynı kurumdan (üniversiteler ve kamu kurumları hariç), ancak 3 (üç) gerçek kişi üyenin onursal üyeliği kabul edilir.

 

Asıl üyelik, fahri üyelik ve onursal için Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartları sağlıyor olabilmeleri gerekir:

 

Tüzel kuruluşlar için;

  • İşbu Tüzük’te belirtilen şartları kabul etmek,
  • Dernek Etik Kuralları’nı kabul etmek,
  • Faaliyet gösterdiği alanlarının Dernek ilkelerine uygun olduğunubeyan etmek,
  • Antetli ve ilgili kamu kuruluşunca onaylı kağıtla temsilci bildirmek,
  • Dernek Kurucu Üyeleri’nden en az 1 (bir) üye tarafından Dernek üyeliği teklif edilmiş olmak.

Gerçek kişiler için;

  • İşbu Tüzük’te belirtilen şartları kabul etmek,
  • Dernek Etik Kuralları’nı kabul etmek,
  • Faaliyet gösterdiği alanlarının Dernek ilkelerine uygun olduğunuözgeçmişi ve referans gibi belgeler ile kanıtlamak,
  • Dernek Kurucu Üyeleri’nden en az 1 (bir) üye tarafından Dernek üyeliği teklif edilmiş olmak,

Şüpheye mahal vermemek üzere, yabancı tüzel kişilerin Dernek’e üye olabilmesi için Türkiye’de faaliyet gösteren bir tüzel kişilikleri olması gerekli değildir.

Üye olmaya isteklilerin durumu Dernek Yönetim Kurulu tarafından incelenir, başvuru gününden başlayarak 30 (otuz) gün içinde üyeliğin reddi veya kabulü karara bağlanır ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

Dernek asıl, fahri ve onursal üyelerinin Dernek’e karşı mali yükümlülükleri Dernek Genel Kurul kararı ile işbu Tüzük’ün Dernek Gelirleri başlıklı 28. maddesi uyarınca belirlenecektir.

Onursal Üye ve Genel Koordinatör: Av. Elif Ferdal Karakaş 

1625045478

 

Onursal Üye: Prof Dr Filiz KARAOSMANOĞLU

İTÜ  Kimya Mühendisliği  Bölümü Ögretim Üyesi

 b1c9727d-1028-41f2-88e3-3141ee26ea73


ÜYELERİMİZ