Bizi Takip Edin :

JEOTERMAL ENERJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Dernek’in adı, Merkezi
Madde 1:

Dernek’in Adı Jeotermal Enerji Derneği’dir (“Dernek”). Dernek’in kısa adı “JED” dir. Dernek’in merkezi Ankara’dır. Derneğin adresi Cevizlidere Mahallesi, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, Bayraktar Plaza, No 114, D Blok, Çankaya, Ankara’dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Dernek’in Tanıtım İşareti (Logosu)
Madde 2:

Dernek’in logosu EK-1’de belirtildiği şekildedir. Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile yeni logo, kurumsal kimlik çalışması yapabilir veya 3. kişi gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilir.

Dernek’in Amacı
Madde 3:

Dernek işbu maddede belirtilen aşağıdaki amaçlar çerçevesinde faaliyet gösterecektir:

Ülkemizin sahip olduğu jeotermal enerji kaynaklarının tespit edilerek sürdürülebilir özelliğini yitirmeden ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde elektrik üretiminde, seracılıkta, konut ısıtmasında, termal ve sağlık turizminde, balık yetiştiriciliğinde, gıda kurutmada ve bunlara benzer diğer alanlarda kullanılmasına imkan verecek jeotermal enerji tesislerinin kurulması ve işletilmesi alanlarında çalışan kuruluşlar arasında işbirliklerini tesis etmek;

Jeotermal enerji kaynaklarının verimli ve ekonomik kullanılmasına yönelik yerli ve milli sanayi ve teknoloji altyapısı ile gerekli yatırımlarının kazandırılması amacı ile çalışmalarda bulunmak;

Jeotermal enerji kaynaklarının en faydalı şekilde kullanılmasını düzenleyecek yasal altyapının oluşturulması için kamu kurum ve kuruluşları, yerel toplum sivil toplum örgütleri, yerel kalkınma ajansları başta olmak üzere tüm paydaşlar ile iş birliği yapmak, koordinasyonu sağlamak ve ihtiyaç veya talep oluşması durumunda görüş ve önerilerde bulunmak;

Sürdürülebilir bir kaynak olan jeotermal enerji kaynağının her yönüyle ülkemizde sürdürülebilir, çevre ile uyumlu ve verimli kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalarda bulunmak ve bu hususta toplumu ve kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmek.

Dernek’in Faaliyet Alanı ve Amacı Gerçekleştirmek Üzere Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Madde 4:

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında jeotermal enerji kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması, milli sanayi ve yerli teknolojinin geliştirilmesi, yerel ve ulusal kalkınmanın sağlanması alanlarında faaliyet gösterir.

Dernek, işbu Tüzük’ün 3. maddesinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere:

a. Jeotermal enerji kaynaklarının elektrik üretiminde, seracılıkta, konut ısıtmasında, termal ve sağlık turizminde, balık yetiştiriciliğinde, gıda kurutmasında ve benzeri alanlarda yerel kalkınmayı desteleyecek, sürdürülebilir ve çevreyi koruyacak şekilde kullanılması amacı ile yapılan faaliyetler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün faaliyetlere katılabilir ve bu faaliyetleri destekleyebilir.

b. Kamu kurumları, gerçek veya tüzel kişi sektör paydaşları arasında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliğini kurmak ve geliştirmek için faaliyette bulunabilir. Dernek bu çerçevede yerel, ulusal ve uluslararası alanda Dernek ile aynı amaçla faaliyet gösteren benzer dernek, kuruluş, meslek örgütü, uluslararası organizasyon gibi kuruluşları ile mesleki, bilimsel ve teknik konularda ve sosyal sorumluluk projelerinde iş birliği yapabilir vebu kuruluşların yaptığı çalışmalara katılabilir.

c. Kuruluş amacı ve faaliyet alanı ile örtüşen yerel, ulusal ve uluslararası dernek ve benzeri kuruluşlar ile işbirliği yapmak amacı ile başkaca üst dernek ve kuruluşlara üye de olabilir.

d. Jeotermal enerji kaynaklarının kullanımının sektörel ve teknolojik gelişiminin desteklenmesi için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, çalıştay, sempozyum, toplantı ve benzeri organizasyonları ilgili mevzuata uyumlu olarak ve gerekli izinleri alarak düzenleyebilir veya bu amaçla yapılan yerel, ulusal ve uluslararası benzeri organizasyonlara katılabilir.

e. Jeotermal enerji kaynaklarına dayalı milli sanayi ve yerli teknolojinin geliştirilmesi ve bu konuda yapılan çalışmaların desteklenmesi için faaliyette bulunabilir.

f. Jeotermal enerji kaynaklarının keşfine yönelik bilimsel ve teknik gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeleri sektör ile paylaşmak konusunda faaliyette bulunabilir.

g. Araştırma – Geliştirme (“Ar-Ge”) çalışmaları yapabilir, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde jeotermal enerji alanında yapılan Ar-Ge çalışmalarına katılabilir ve bu çalışmalara katkı sağlayabilir. Dernek Ar-Ge çalışmaları için fon oluşturmak, kadro istihdam etmek gibi gerekli işlemler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü işlemi ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri almak kaydıyla yapabilir.

h. Jeotermal enerji kaynaklarının kullanımının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara sponsorluk desteği sağlayabilir. Bu alanda çalışan ulusal ve uluslararası üniversite, enstitü ve benzeri eğitim-öğretim kurumları ile işbirliği yapabilir ve bu kurumların çalışmalarına sponsorluk desteği sağlayabilir. Dernek, eğitim-öğretim kurumları ile gerçekleştireceği iş birlikleri kapsamında öğrenci ve araştırma görevlileri dahil eğitim-öğretim kurumlarında faaliyet gösteren bütün görevlilere burs sağlayabilir.

i. Kuruluş amacına, tüzük ve kurallarına, etik ilkelerine ve kurallarına uygun hareket eden ve jeotermal enerji kaynaklarının kullanılması alanında faaliyet gösteren veya bu sektör ile ilişkisi olan kurum, kuruluş, tüzel ve gerçek kişileri Dernek’in üyesi yapmak için çalışmalarda bulunabilir.

j. Jeotermal enerji kaynaklarının kullanımı alanındaki sektörel gelişmeleri takip etmek, sektörel sorunları ortaya koymak ve çözüm önerilerini araştırmak amacı ile yayınlar, raporlar ya da yazılı ve gösel materyaller (gazete, dergi broşür vb.) hazırlayabilir ve bu çalışmaları medya, sosyal medya, internet ve basın yayın iletişim kanalları da dahil olmak üzere bütün telekomünikasyon araçları üzerinden ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri almak kaydıyla kamuoyu ile paylaşabilir.

k. Jeotermal enerji alanında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik ve toplumsal bilincin gelişmesi amacı ile medya, sosyal medya ve basın yayın başta olmak üzere çeşitli toplusal iletişim kanalları üzerinden iletişim faaliyetlerinde bulunabilir, yazılı veya görsel yayın yapabilir ve bu amaçla yapılan yayınlara katılabilir.

l. Jeotermal enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili mevzuatta yapılacak düzenlemeler için ilgili kamu kurum ya da kuruluşlarına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne görüş ve önerilerde bulunabilir.

m. Amacına uygun faaliyetleri yapmak için çalışan istihdam edebilir, danışmanlık, tanıtım, halka ilişkiler, bilimsel-teknik araştırma, hukuk, muhasebe ve benzeri konularda hizmet alımı yapabilir, taşınır ve taşınmaz mal kiralayabilir (leasing vb. dahil) veya satın alabilir.

n. Çeşitli çalışma alanlarında faaliyet göstermek üzere alt çalışma grupları kurabilir.

o. Amaç ve faaliyetlerini ilgilendiren konularda dava açabilir, açılmış davalara taraf olabilir ve müdahale talebinde bulunmak ve sulh yapmak dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere mahkeme nezdinde ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü işlemi gerçekleştirebilir.

p. Faaliyetlerini sürdürebilmek için ilgili mevzuat ve işbu Tüzük hükümleri çerçevesinde bağış alabilir veya bağış yapabilir.

q. Faaliyet amacına uygun eğitim kurumlarını ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri almak kaydıyla açabilir ve işletebilir.

r. Yukarıdakilerle sınırlı kalmaksızın işbu Tüzük’ün 3. maddesinde belirtilen Dernek amacına uygun diğer faaliyetlerde bulunabilir.


Dernek’e Üye Olma Şartları ve Üyeliğe Kabul
Madde 5:

Dernek’in kurucu, asıl, fahri ve onursal olmak üzere 4 (dört) çeşit üyesi vardır. Asıl üye olabilmek için tüzel kişi olmak, onursal üye olabilmek için gerçek kişi olmak şarttır. Hem gerçek hem de tüzel kişiler fahri üye olabilirler.
Kurucu Üyeler: Kurucu üyeler Dernek’in kuruluşunda yer almış ve unvanları kuruluş aşamasında Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne bildirilmiş kurucu tüzel kişi üyelerdir. Bu üyelerin hakları ve yükümlülükleri işbu Tüzük’de asıl üyelere tanınan hak ve yükümlülükler ile aynıdır.

Asıl Üyeler: Asıl üyeler Dernek’e üye olmak hakkına sahip ve üyeliği Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip, işbu Tüzük’e göre belirlenen ödentilerini düzenli olarak ödeyen, ilgili mevzuatta öngörülen şartları sağlayan, tüzel kişi üyelerdir. Dernek’in her türlü organında görev alabilir ve tüm faaliyetlerden yararlanabilir. Her asıl üyenin Dernek Genel Kurulu’nda bir oy hakkı vardır. Tüzel kişi asıl üyeler Dernek’in organ ve kurullarındaki temsil ve oy hakkını 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun (“Dernekler Kanunu”) ilgili maddesine uygun olarak kullanırlar. Dernek’e asıl üye olabilmek için kurucu üyelerden en az 1 (bir) üye tarafından teklif edilmiş olmak şarttır.

Fahri Üyeler: Fahri üyeler, Dernek’in amacına ulaşabilmesi için uzaktan ve yakından, manevi, bedeni, fikri veya mali yardımda ve hizmette bulunan, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen veya Dernek Yönetim Kurulu ile kuruluşlar arasında yapılan “İşbirliği Protokolü” kapsamında fahri üyeliğe kabul edilen üyelerdir. Gerçek kişiler ve tüzel kişiker fahri üye olabilirler. Fahri üyelerin seçme ve seçilme, oy verme hakkı, genel kurul ve Dernek organlarının toplantılarına katılma hakları yoktur. Dernek’e fahri üye olabilmek için kurucu üyelerden en az 1 (bir) üye tarafından teklif edilmiş olmak şarttır. Aynı kurumdan (üniversiteler ve kamu kurumları hariç), ancak 3 (üç) gerçek kişi üyenin fahri üyeliği kabul edilir.

Onursal Üyeler: Kamuoyunda tanınırlığı ve saygınlığı olan Dernek’in faaliyet alanları ile ilgili bilgi birikimi ve mesleki tecrübesi olan gerçek kişiler Dernek’e onursal üye olabilirler. Kurucu üyelerden en az 1 (bir) üye tarafından teklif edilmiş olmak şarttır. Onursal üyelik hak ve yükümlülükleri fahri üyelik ile aynıdır. Aynı kurumdan (üniversiteler ve kamu kurumları hariç), ancak 3 (üç) gerçek kişi üyenin onursal üyeliği kabul edilir.

Asıl üyelik, fahri üyelik ve onursal için Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartları sağlıyor olabilmeleri gerekir:

Tüzel kuruluşlar için;
• İşbu Tüzük’te belirtilen şartları kabul etmek,
• Dernek Etik Kuralları’nı kabul etmek,
• Faaliyet gösterdiği alanlarının Dernek ilkelerine uygun olduğunubeyan etmek,
• Antetli ve ilgili kamu kuruluşunca onaylı kağıtla temsilci bildirmek,
• Dernek Kurucu Üyeleri’nden en az 1 (bir) üye tarafından Dernek üyeliği teklif edilmiş olmak.
Gerçek kişiler için;
• İşbu Tüzük’te belirtilen şartları kabul etmek,
• Dernek Etik Kuralları’nı kabul etmek,
• Faaliyet gösterdiği alanlarının Dernek ilkelerine uygun olduğunuözgeçmişi ve referans gibi belgeler ile kanıtlamak,
• Dernek Kurucu Üyeleri’nden en az 1 (bir) üye tarafından Dernek üyeliği teklif edilmiş olmak,
Şüpheye mahal vermemek üzere, yabancı tüzel kişilerin Dernek’e üye olabilmesi için Türkiye’de faaliyet gösteren bir tüzel kişilikleri olması gerekli değildir.
Üye olmaya isteklilerin durumu Dernek Yönetim Kurulu tarafından incelenir, başvuru gününden başlayarak 30 (otuz) gün içinde üyeliğin reddi veya kabulü karara bağlanır ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Dernek asıl, fahri ve onursal üyelerinin Dernek’e karşı mali yükümlülükleri Dernek Genel Kurul kararı ile işbu Tüzük’ün Dernek Gelirleri başlıklı 28. maddesi uyarınca belirlenecektir.


Üyelikten Ayrılma
Madde 6:

Üyeler, varsa birikmiş ödenti borçlarını ödemek kaydıyla diledikleri zaman Dernek üyeliğinden ayrılabilir. Ayrılma talebinin Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı, ıslak ya da elektronik imzalı bir dilekçe bildirilmesi gereklidir. Şüpheye mahal vermemek üzere, ilgili üyenin istifa dilekçesi Dernek Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda üyenin çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Ayrılma talebi üzerine Dernek Yönetim Kurulu kararı ile üye kayıtları ilgili defterden derhal silinir. Üyelikten ayrılma talebinin bildirim tarihi itibarıyle ilgili üyenin birikmiş borçlarını ödemeleri gerekmektedir.

Şüpheye mahal vermemek üzere, üyelikten ayrılma, Dernek’ten ayrılan gerçek veya tüzel kişinin birikmiş aidat ve benzeri ödentilerinden kaynaklı fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Dernek’e karşı olan borçlarını sona erdirmez.


Üyelikten Çıkarma
Madde 7:

Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin Dernek ile olan ilişiğine Dernek Yönetim Kurulu kararı ile son verilir:

1. İşbu Tüzük’e ve Dernek Etik Kuralları’na aykırı davranış, iş ve faaliyetlerde bulunmak,
2. Verilen görevleri yerine getirmekten sürekli kaçınmak,
3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6. İflas etmek, iflas erteleme talebinde bulunmak veya konkordato ilan etmek.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Dernek Yönetim Kurulu kararı ile ilgili üye üyelikten çıkarılır.
Üyelikten çıkarılanların bağış ve diğer şekilde daha önce yapmış olduğu nakdi ve ayni yardımlar geri verilmez.

Üyelikten çıkarılma, Dernek’ten çıkarılan üyenin birikmiş aidat ve benzeri ödentilerinden kaynaklı fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Dernek’e karşı olan borçlarını sona erdirmez. Üyelikten çıkarılanlar birikmiş borçlarını ödemeden bir daha üye olamazlar.

Dernek’in Organları
Madde 8:

Dernek aşağıda belirtilen organlardan oluşur:

a) Dernek Genel Kurulu;
b) Dernek Yönetim Kurulu;
c) Dernek Denetim Kurulu;
d) Dernek Etik Kurulu

Dernek Genel Kurulu, Kuruluşu ve Toplantı Zamanı

Madde 9:

Dernek Genel Kurulu, Dernek’in en yetkili karar organıdır ve Dernek’in kurucu ve asıl üyelerinden oluşur. Dernek Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanabilir.

Dernek Olağan Genel Kurul toplantıları, iki yılda bir Ocak ayı içinde yapılır.

Dernek Genel Kurulu, Dernek merkezi Ankara’da veya Dernek Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul, İzmir veya Antalya’da toplanabilir.

Dernek Genel Kurulu, Dernek Yönetim Kurulu veya Dernek Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine toplantı talebinin yapılmasını izleyen 30 (otuz) gün içinde olağanüstü olarak toplanır.

Dernek Denetim Kurulu’nun talebi veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Genel Kurulu’nu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Dernek Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine yetkili ve görevli Sulh Hukuk Hakimi, Dernek’in asıl ve kurucu üyeleri arasından 3 (üç) kişilik bir heyeti, Dernek Genel Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve diğer gerekli işlemleri yapmakla görevlendirir.

Çağrı Yöntemi
Madde 10:

Dernek Yönetim Kurulu, işbu Tüzük’e göre Dernek Genel Kurulu’na katılma hakkı bulunan kurucu ve asıl üyelerin listesini düzenler. Dernek Genel Kurulu’na katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az 1 (bir) gazetede veya Dernek’in internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına elektronik posta veya mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, 30 (otuz) günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Dernek Genel Kurulu’na katılma hakkı olan üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Dernek Genel Kurulu toplantısı 1 (bir) defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü, Toplantı ve Karar Yeter Sayıları

Madde 11:

Dernek Genel Kurulu toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde 31 Mart 2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanış olan Dernekler Yönetmeliği’nin (“Dernekler Yönetmeliği”) ilgili maddelerine uygun olarak yapılır.

Dernek Genel Kurulu’na katılma hakkı olan kurucu ve asıl üyeler, Dernek Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak, toplantı yerine girerler.

Dernek Genel Kurulu, toplantıya katılma hakkı bulunan kurucu ve asıl üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Tüzük değişikliği ve Dernek’in feshi hallerinde üye tam sayısının üçte ikisinin katılımıyla toplanılır. İlk toplantıda toplantı nisabı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek Denetim Kurulu üye tam sayısının 2 (iki) katından az olamaz.

Dernek Genel Kurulu kararları toplantıya katılma hakkı olan kurucu ve asıl üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, Tüzük değişikliği ve Dernek’in feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Dernek Genel Kurulu toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan ve oy verme hakkı olan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme eklenir. Hiçbir halde gündemin oylanmasından sonra gündeme konu eklenmesi talep edilemez.

Olağan ve olağanüstü toplantılardan sonra, Dernek Genel Kurul’u sonuç bildiriminin bir örneği toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 (otuz) gün içinde mülki idare amirliğine ve Dernek Yönetim Kurulu’na gönderilir.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Dernek Genel Kurulu’nda Oy Hakkı ve Usulü
Madde 12:

Her üyenin Dernek Genel Kurulu’nda 1 (bir) oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanır. Tüzel kişiler 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun (“Dernekler Kanunu”) ilgili maddesine uygun olarak oy kullanır.

Dernek Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Madde 13:

Dernek Genel Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek Denetim Kurulu başta olmak üzere Dernek organlarının seçilmesi;

b) İşbu Tüzük’ün ve Dernek Etik Kuralları’nın değiştirilmesi;

c) Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi;

d) Dernek Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü ya da reddi;

e) Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi;

f) Dernek’e yapılacak ödenti ve aidatların belirlenmesi;

g) Ulusal dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmak veya üyelikten ayrılmak konusunda Dernek Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi;

h) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılmak veya üyelikten ayrılmak hususunda Dernek Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi;

i) Dernek için gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması veya bunların satılması, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek hususunda Dernek Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi;

j) Üyelik başvurusu reddedilen ve Dernek’ten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak;

k) Dernek işleyişine ilişkin yönetmelikler çıkarılması ve yürürlüğe konulması;

l) Dernek’in feshedilmesi;

m) Kanun ve ilgili diğer mevzuatta Dernek Genel Kurulu tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi;

n) Dernek’in şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda Dernek Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

Dernek Genel Kurul’u, Dernek’in diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Dernek Yönetim Kurulu:
Madde 14:

Dernek Yönetim Kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Dernek Yönetim Kurulu, Dernek’in kurucu üyeleri ve asıl üyeleri arasından 2 yıl için seçilir. Dernek Yönetim Kurulu seçiminde sadece kurucu ve asıl üyelerin oy kullanma hakkı vardır.

Dernek Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak üyeleri arasından 1 (bir) başkan, 1 (bir) başkan yardımcısı, 1 (bir) sayman ve 2 (iki) üyeyi belirler.

Dernek Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; Dernek Genel Kurulu, kalan Dernek Yönetim Kurulu üyeleri veya Dernek Denetim Kurulu tarafından 1 (bir) ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, 3 (üç) üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Dernek Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Dernek Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.


Dernek Yönetim Kurulu’nun Görevleri
Madde 15

a) Gerektiğinde Dernek Genel Kurul’unu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak;

b) Dernek’i temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına ihtiyaç duyulan konularda yetki vermek, resmi mercilerce istenecek temsilciyi tayin etmek ve görevlendirmek;

c) Dernek Yönetim Kurulu Başkanı’nın sorumluluğu altında Dernek çalışmalarını yürütmek;

d) Dernek’in gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait yıllık bütçeyi hazırlayarak Dernek Genel Kurul’a sunmak;

e) Bütçe giderlerini karşılamak ve o yıl beklenen bağış miktarlarını saptamak;

f) Programlanan etkinlikleri gerçekleştirmek için organizasyon yapısı çerçevesinde; üyeleri arasından veya dışarıdan organizasyon ve çalışma grupları, komiteler ve komisyonlar oluşturmak ve bunların çalışma koşullarını belirlemek, yönergeler çıkarmak;

g) Gerektiğinde üyelere yazılı uyarıda bulunmak, kararlara uymayanları Dernek Genel Kurulu’na sevk etmek;

h) Etik Kurul’u tarafından rapor edilen ve bilidirilen etik ilke ve kural ihalleri hakkında karar vermek.

i) Üyeliği önerilenlerin kabul veya reddi hakkında karar vermek;

j) Üyelerin borçlarının tahsili konusunda yasal yollara başvurmak;

k) Üye olunan uluslararası veya ulusal kuruluşlara ödenmesi gerekli ödemeleri yapmak, bu kuruluşların çıkardığı yayınlara abone olmak,

l) Kanun’un ilgili mevzuatın işbu Tüzük’ün ve Dernek Dernek Genel Kurulu’nun kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

m) Her faaliyet yılı sonunda Dernek’in işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Dernek Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Dernek Genel Kurulu’na sunmak.

n) Dernek Genel Sekreteri’ni seçmek ve ücretini belirlemek.


Dernek Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 16:

Dernek Yönetim Kurulu yılda en az altı kez, Dernek Yönetim Kurulu Başkan’ı veya başka Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı çağrı üzerine asıl üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.

Yazılı çağrı elektronik posta yolu ile Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin bildirdikleri elektronik posta adresine yapılabilir.

Dernek Yönetim Kurulu, Dernek merkezi olan Ankara’da veya İstanbul, İzmir ya da Antalya’da toplanabilir

Kararlar, asıl üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Özürsüz olarak üst üste 3 (üç) toplantıya katılmayan üye, Dernek Yönetim Kurulu kararı ile Dernek Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılabilir.

Dernek Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Madde 17:

Dernek Yönetim Kurulu üyelerinden birinin herhangi bir nedenle görevden ayrılması üzerine yedek üyeler oy sırasına göre asıl üyeliğe gelir. Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.

Dernek Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcıları’nın Görevleri
Madde 18:

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, Dernek adına çalışmaları yürütmek, Genel Sekreteri’in görev ve sorumluluklarını belirlemek, Dernek Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmak, toplantı günlerini ve gündemini belirlemek, toplantıları yönetmek ve işbu Tüzük ile Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kendisine yüklenen diğer iş ve işlemleri yapmak, Yönetim Kurulu’nu temsil etmekle görevli ve yetkilidir.

Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı’nın yokluğunda onun görevlerini yapmak ve yetkilerini kullanmak ile görevli ve yetkilidir.

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

Madde 19:

Dernek Genel Sekreteri, Dernek Yönetim Kurulu tarafından iki yıl için görevlendirilmek üzere seçilir. Dernek Genel Sekreteri’nin tüm mesaisini Dernek’in işlerine vakfedebilecek, üniversite mevzunu, Dernek’in faaliyet alanlarında bilgi ve deneyim sahibi bir kişi olması gereklidir.

Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek’in tüm iş ve faaliyetlerini yakından takip etmek ve yürütülmesini koordine etmek;

b) Dernek’in idari işlerini takip etmek ve düzenlemek;
c) Dernek Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğuda Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’nın verdiği yetkiyle gerekli yazışmaları yapmak;

d) Muhasebe fişlerini sayman ile birlikte kontrol etmek ve imzalamak;
e) Dernek Yönetim Kurulu toplantısı gün ve gündeminin tespitinde, organize edilmesinde ve ilgili prosedürel işlemlerin yapılmasında Dernek Yönetim Kurulu Başkanı’na yardımcı olmak;

f) Dernek Genel Kurul toplantlarında toplantı öncesi ve sonrasında gerekli idari, prosedürel işlemleri yapmak, Dernek Genel Kurul toplantıları için gerekli hazırlık ve organizasyonları yapmak;

g) Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü başta olmak üzere kamu kurumları nezinde Dernek ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemleri takip etmek;

h) Dernek’in profesyonel danışmanlık hizmeti alması gereken konularda (kurumsal iletişim, muhasebe, hukuk…vb) ilgili firmalar ile olan iş süreçlerini takip ve kordine etmek;

i) Dernek Yönetim Kurulu Başkanı’nın veya yokluğuda Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’nın kendisine tevdi ettiği diğer tüm iş ve işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak;

j) Dernek’in yazılı ve sesli iletişim kanallarına ulaşan, yazı, talep, görüş ve resmi bildirimleri takip etmek yetkisi dahilinde olanları cevaplamak ve diğerlerini Yönetim Kurulu Başkanı’na yokluğuda ise Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’na süresi içinde iletmek;


k) Görev ve sorumluluğunda olan tüm iş ve faaliyetleri düzenli olarak Yönetim Kurulu Başkanı’na yokluğuda ise Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’na raporlamak.

Saymanın Görev ve Yetkileri
Madde 20:

Saymanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek’in gelir-gider hesaplarının ve bunlarla ilgili defter ve belgelerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini koordine etmek;

b) Dernek gelirlerine ait alındı belgelerini ve aylık mizanları ve raporları imzalamak;

c) Genel sekreter ile birlikte muhasebe fişlerini kontrol ederek imzalamak;
d) Çalışma dönemi içindeki gelir-gider bütçesini ve gelecek dönemin bütçesini hazırlamak;

e) Dernek Yönetim Kurulu Başkanı’nın veya yokluğuda Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’nın kendisine tevdi ettiği diğer tüm iş ve işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak;

Dernek Denetim Kurulu
Madde 21:

Dernek Denetim Kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Dernek Denetim Kurulu üyeleri Dernek Genel Kurulu tarafından Dernek’in kurucu ve asıl üyeleri arasından iki yıl için olmak üzere seçilir.

Dernek Denetim Kurulu üyeleri ilk toplantılarında bir Başkan seçerler. Dernek Denetim Kurulu, Dernek Yönetim Kurulu kararlarını ve Dernek’in çalışmalarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir raporla Dernek Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Dernek Genel Kurul’a sunar. Dernek Denetim Kurulu kararları asıl üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. Dernek Denetim Kurulu, Dernek Merkezi Ankara’da,
İstanbul, Antalya veya İzmir’de toplanabilir.

Dernek Etik Kurulu
Madde 22:

Dernek Etik Kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Dernek Etik Kurulu üyeleri Dernek Genel Kurulu tarafından Dernek’in kurucu ve asıl üyeleri arasından iki yıl için olmak üzere seçilirler.

Dernek Etik Kurulu üyeleri ilk toplantılarında bir Başkan seçerler. Dernek Etik Kurulu, Dernek üyelerinin Dernek’in etik ilke ve kurallarını ihlal edip etmediklerini takip eder ve inceler.

Etik ilke ve kuralların ihalinin tespit edilmesi halinde ihlali Yönetim Kurulu’na rapor eder.

Seçiminden itibaren 2 yıllık çalışma dönemine ilişkin faaliyet raporu hazırlayarak bir sonraki Olağan Genel Kurul’da üyelerin bilgi ve görüşüne sunar.

Dernek Etik Kurulu kararları asıl üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır.

Dernek Denetim Kurulu, Dernek Merkezi Ankara’da, İstanbul, Antalya veya İzmir’de toplanabilir.


Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Denetim Kurulu ve Dernek Etik Kurulu Üyelerine Ücret Ödenmesi
Madde 23:

Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Denetim Kurulu ve Dernek Etik Kurulu üyelerine görevleri nedeniyle herhangi bir ödeme yapılmaz.

Dernek’in Şubeleri
Madde 24:

Dernek, Dernek Genel Kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir ve kapatabilir.

Şube açılmasına karar verildiği takdirde, Dernek Yönetim Kurulu 3 (üç) kurucu üye görevlendirilir. Kurucu üyeler, Dernekler Kanunu’na göre gerekli yazılı başvuruyu şube açılacak yerin en yüksek mülki amirliğine yaparlar.

Şube, Dernek Genel Kurulu’nun kararlarına göre Dernek’in amacına uygun tarzda ve Dernek’in merkez yönetimine bağlı olarak hizmet verir ve çalışmalar yapar.

Açılan her Şube’de, birer Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oluşturulur.

Şube Genel Kurulu
Madde 25:

Şube Genel Kurulu Şube’nin tüm üyelerinden oluşur. Şube Genel Kurulu’nun görev ve yetkileri, Şube’nin çalışma alanıyla sınırlı kalmak kaydıyla ve uygun düştüğü ölçüde Dernek Genel Kurulu’nun görev ve yetkileri ile aynıdır. Şube Genel Kurulu, iki yılda bir Şubat ayında toplanır. Çağrı ve toplantı usulü, Dernek Genel Kurulu’nun çağrı ve toplantı usulleri ile aynıdır.

Şube, Genel Kurul olağan toplantılarını Dernek’in (merkez) Dernek Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 (otuz) gün içinde mülki idare amirliğine ve Dernek merkezine bildirmek zorundadır.

Şubeler, Dernek Genel Kurulu’nda Şube’de kayıtlı bulunan her 20 (yirmi) üye için 1 (bir) delege olmak üzere Şube’yi Dernek Genel Kurulu’na katılma ve oy kullanma hakkında sahiptir. Şube’de kayıtlı bulunan üye sayısı 20’den (yirmi) az ise veya ilk delegenin seçilmesinden sonra arta kalan üye sayısı 10’dan (on) fazla ise bu üyeler için de 1 (bir) delege Dernek Genel Kurulu’na katılma ve oy kullanma hakkına sahiptir.

Şube Yönetim Kurulu

Madde 26:

Şube Yönetim Kurulu 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur.

Şube Yönetim Kurulu üyeleri Şube Genel Kurulu tarafından Şube üyeleri arasından iki yıl için olmak üzere seçilir.

Şube Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, üyeleri arasından 1 (bir) Başkan, 1 (bir) Başkan Yardımcısı, 1 (bir) Genel Sekreter ve 2 (iki) üye seçerler. Genel Sekreter, Başkan ve Başkan Yardımcısı’nın yokluğunda Başkanlık görevini yürütür.

Şube Yönetim Kurulu üyelerinin birinin üyelikten ayrılması durumunda oy sırasına göre başta olan yedek üye Şube Yönetim Kurulu’na katılır.

Şube Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri, Şube’nin çalışma alanıyla sınırlı kalmak kaydıyla ve uygun düştüğü ölçüde Dernek Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri ile aynıdır bunlara ek olarak, Şube Yönetim Kurulu, Dernek Yönetim Kurulu’nun kendisine vereceği görev ve yetkileri de icra eder. Şube Yönetim Kurulu, her yıl gelir ve gider hesaplarını ve gelecek yıla ait bütçesini, Dernek Yönetim Kurulu’na bildirerek onayını alır.

Şube Denetim Kurulu
Madde 27:

Şube Denetim Kurulu 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

Şube Denetim Kurulu üyeleri Şube Genel Kurulu tarafından Şube üyeleri arasından 2 (iki) yıl için olmak üzere seçilir.

Şube Denetim Kurulu üyelerinin birinin üyelikten ayrılması durumunda oy sırasına göre başta olan yedek üye Şube Denetim Kurulu’na katılır.

Şube Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri, Şube’nin çalışma alanıyla sınırlı kalmak kaydıyla ve uygun düştüğü ölçüde Dernek Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri ile aynıdır.

Denetim sonuçları bir rapor halinde Şube Yönetim Kurulu’na, Dernek Yönetim Kurulu’na ve raporların hazırlanmasından sonra Şube Genel Kurulu’nun gerçekleştireceği ilk Şube Genel Kurul toplantısında Şube Genel Kurulu’na sunulur.

Dernek’in Gelirleri
Madde 28:

Dernek’in gelir kaynakları aşağıdaki gibidir:

a) Giriş ödentisi;

b) Yıllık üye aidatı;

c) Dernek tarafından yapılan yayınlar, kongre, konferans, sempozyum, seminer, açık oturum, panel, sergi, fuar (tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser vb.) gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler;

d) Dernek’in mal varlığından elde edilen gelirler;

e) Yardım toplama konusunda yürürlükteki kurallara uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar;

f) Diğer gelirler.

Giriş ödentisi ve yıllık üye aidatı gerçek ve tüzel kişi tüm asıl, fahri ve onursal üyeler için ayrı ayrı gruplarda olmak üzere Dernek Genel Kurul kararı ile belirlenir.

Dernek’in Defterleri, Evrakı ve Hesap Dönemi
Madde 29:

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmelik’inin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste 2 (iki) hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Dernek Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Dernek’in ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Madde 30:

Dernek’in defter ve kayıtları Dernekler Yönetmelik’inde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Madde 31:

Dernek’te, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Dernek Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Dernek’e üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Dernek’e giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Dernek’e ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defteri’nin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-İşbu Tüzük’ün 30. maddesinin (a) bendinin 1, 2 ve 3. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Madde 32:

Dernek’te, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.


Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
Madde 33:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Gelir ve Giderlerde İşlemler
Madde 34:

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Dernek’in, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Dernek’e yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Dernekler Yönetmeliği’nde gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Dernek’in Borçlanma Usulleri
Madde 35:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Dernek Yönetim Kurulu kararı ile ilgili mevzuata uygun biçimde, ulusal ve uluslararası projeler karşılığı hibe ve yardım alabilir, bu nedenle avans kullanabilir.

Dernek, Dernek Genel Kurulu kararı ile borçlanabilir. Üyelerinden alınan borçlar için (Tüzel kişi ortaklar için hariç) faiz ya da vade farkı adı altında herhangi bir ödeme yapılmaz, diğer borçlanmalar piyasa koşulları içinde gerçekleştirilir ve ilk Dernek Genel Kurul toplantısında üyelerin bilgisine sunulur.


Bütçe İle İlgili Hususlar
Madde 36:

Bütçe Dernek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Dernek Genel Kurul kararı ile onaylanır. Dernek Genel Kurul hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü ya da reddi hususunda yetkilidir. Dernek Genel Kurul kararı ile DernekYönetim Kurulu’na %25’e kadar ek bütçe kullanılması hakkı verilebilir.

Dernek’in amaç ve konusu doğrultusunda yapılacak faaliyetlerin giderleri ve Dernek’in idari giderleri haricinde, bütçenin en az %5’ini nakdi varlık olarak ihtiyaten bankalarda değerlendirilecektir. Bütçe uyarınca harcamaların yapılması, ivedi durumlarda bu nakdi varlığın kullanılması, eğer bu miktar yetmez ise bir Yönetim Kurulu’nun üyelerden eşit oranda ilave bağış talep etmesi amacı ile Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırması mümkündür.

Dernek’in İç Denetimi
Madde 37:

Dernek’te, Dernek Genel Kurulu, Dernek Yönetim Kurulu veya Dernek Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Dernek Genel Kurulu, Dernek Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Dernek Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Dernek Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Dernek’in denetimi gerçekleştirilir. Dernek Genel Kurulu veya Dernek Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Dernek’in Bağımsız Denetçi Tarafından Denetlenmesi

Madde 38:

Dernek’in mali ve vergisel açıdan bağımsız denetçi tarafından denetlenmesine Dernek Genel Kurulu tarafından karar verilir. Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Genel Kurulu kararı üzerine alanında yetkin bir bağımsız denetim kuruluşu ile anlaşarak Dernek’in bağımsız olarak mali ve vergisel konulardan denetlenmesini sağlar. Hazırlanan denetim raporu Dernek Yönetim Kurulu tarafından Dernek üyelerine dağıtılır.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 39:

Tüzük değişikliği Dernek Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Dernek Genel Kurul’unda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Dernek Genel Kurulu’na katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim Kurulu ile Dernek Denetim Kurulu üye tam sayısının 2 (iki) katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikidir. Dernek Genel Kurul’unda Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Dernek’in Tasfiyesi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 40:

Dernek Genel Kurul’na, her zaman Dernek’in feshine karar verebilir.

Dernek Genel Kurulu tarafından feshedilirse, bölümün para ve her türlü mal varlığının nereye verileceği, Dernek Genel Kurulu tarafından belirlenir.
Dernek Genel Kurulu’nca fesih kararı verildiğinde, Dernek’in para, mal ve haklarının tasfiyesi son Dernek Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Dernek Genel Kurulu’nun kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Jeotermal Enerj Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Dernek’in para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Dernek’in hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Dernek’e ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Dernek’in alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Dernek’in alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Dernek Genel Kurulu’nda belirlenen yere devredilir. Dernek Genel Kurulu’nda, devredilecek yer belirlenmemişse Dernek’in bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip Derneke devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Dernek’in para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Dernek’in defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 (beş) yıldır.


ÜYELERİMİZ