Bizi Takip Edin :

Giriş
Jeotermal kaynakların verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması, milli sanayi ve yerli teknolojinin geliştirilmesi, yerel ve ulusal kalkınmanın sağlanması amacı ile faaliyet göstermek üzere 2020 yılında kurulan Jeotermal Enerji Derneği (“Dernek”), Dernek üyeleri tarafından uyulması gereken etik ilke ve kuralları işbu Etik İlkeler ve Kurallar Sözleşmesi ile (“Etik Kurallar”) belirlemiş ve Dernek kurucu üyelerinin onayına sunmuştur.

Dernek’e katılmak isteyen üyelerin işbu Etik Kuralları kabul etmesi şart olup, onay işlemleri Dernek yetkili organları tarafından takip edilir.

Dernek sürdürülebilirliği esas alır. Etik Kuralları, Dernek üyelerinin çevre, sosyal ve ekonomik alanlarda yerel, ulusal ve küresel düzeyde iyi uygulamaları örnek almasını teşvik etmek amacı ile düzenlenmiştir.

II. Genel Kurallar

Geçerlilik
İşbu Etik Kuralları, Dernek’in ve tüm Dernek üyelerinin uyması için hazırlanmış olup bağlayıcıdır.

Kurallar, Standartlar ve Etik Davranışlar
Dernek ve Dernek üyeleri, Türkiye Cumhuriyet’inde geçerli yasa ve standartlara, faaliyet alanları ile ilgili ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uygun davranarak, insan hakları, çevre hakkı, dürüstlük, doğruluk ve insan onuru gibi genel etik değer ve ilkelerin rehberliğinde hareket edeceklerdir.

Bilgi Değişimi ve Sektörün İtibarı

Dernek üyeleri, Dernek’in üyesi olduklarının farkında olarak, Dernek faaliyetleri kapsamında gerçekleşen bilgi değişiminden yararlanarak, hem Dernek’in hem de diğer Dernek üyelerinin ilgili sektörde itibarını düşürecek ve sektörün imajını zedeleyecek faaliyetlerde bulunamazlar. 

Antitröst ve Rekabet Yasası Yönergeleri

Antitröst Yasası

Dernek üyeleri 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve diğer rekabeti düzenleyici yasalara riayet edeceklerdir. Dernek faaliyetleri kapsamında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere rekabetin korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı karar alınamaz, işlem yapılamaz.

Rüşvet Verme, Alma ve Suistimal

Dernek üyeleri rüşvet ve suiistimale karşıdırlar ve bu tür davranışlara izin vermezler. Hediye alıp vermenin, sosyal ve medeni hayatımızın yerleşik bir geleneği ve gerekliliği olduğu durumlarda Dernek faaliyetleri kapsamında mali değeri yüksek olmayan hediyelerin (çiçek, çikolata, ajanda, takvim, tebrik kartı gibi) alınası ve verilmesi mümkündür.

Ulusal ve Uluslararası Çalışma Hayatına İlişkin Kurallar

İnsan Hakları
Dernek ve Dernek üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile kabul edilmiş insan hakları konusundaki kanun, kural ve ilkelere uyması şarttır.

Ayrımcılık

Dernek ve Dernek üyeleri ayrımcılığa ve faaliyet gösterdikleri sektörde ayrımcı uygulamalara karşıdırlar. Dernek ve Dernek üyeleri faaliyetlerinde, iş ve işlemlerinde insanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel tercih, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri ayrım gözetmezler.

Çocuk İşgücü
Dernek ve Dernek üyeleri çocuk işgücü ile çocukluk ve ergenlik döneminde olan kişilerden herhangi bir biçimde faydalanılmasını kabul etmezler. Bu konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yasalara uygun hareket ederler.

Zorla Çalıştırma ve İnsan Kaçakçılığı
Dernek ve Dernek üyeleri doğrudan veya dolaylı şiddet veya korkutma yoluyla veya rıza ile olsun hiçbir insanın zorla çalıştırılmasını, borç esareti altına alınmasını, kölelik ve benzeri uygulamaları kabul etmezler. Dernek ve Dernek üyeleri yasa dışı ve kayıt dışı işçi çalıştırmazlar. Bu konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yasalara uygun hareket ederler.

Ücretler
Dernek ve Dernek üyeleri çalışanlara ödenecek ücretler konusunda ilgili yasalara uygun hareket ederler.

Çalışma saatleri
Dernek ve Dernek üyeleri çalışma süreleri konusunda ilgili yasalara ve ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü düzenlemelerine uygun hareket ederler.

Sağlık ve işyerinde korunma
Dernek ve Dernek üyeleri iş sağlığı ve güvenliği konusundaki ilgili yasal düzenleme ve standartlara uygun hareket ederler.

Çevre Koruma
Dernek ve Dernek üyeleri, sürdürülebilir çevre koruma hedeflerine uyacaktır. Bu bağlamda, çevre dostu üretim ve işletme yöntemleri hedeflenmiştir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çevre Koruma İlkeleri uyarınca, Dernek ve Dernek üyeleri doğal varlıkların sürdürülebilir kullanımına uygun davranacaklardır.

Çalışan Hakları
Dernek ve Dernek üyeleri fiziksel, psikolojik ve cinsel tacizin önlenmesi, çalışanların düşünce ve ifade özgürlüğünün korunması, çalışanların kişisel mahremiyetinin sağlanması konusunda ulusal ve uluslararası kanun ve düzenlemelere uygun hareket ederler.

Paydaş Katılımı ve Sosyal Sorumluluk
Dernek ve Dernek üyeler faaliyet gösterdikleri bölge/alanlarda paydaş katılımını esas alır. Paydaşlarıyla düzenli bir diyalog tesis eder, paydaşlarının görüş, öneri ve şikayetlerini dikkate alarak işletme ve yatırım planlarına dâhil ederler.

Dernek ve Dernek üyeler faaliyet gösterdikleri alanlarda toplumsal sorunların çözümü için yerel, ulusal ve uluslararası kurumlar ile güç birliği yapar, sosyal sorumluluk projeleri ile çözüm sürecine katkıda bulunurlar.

Sektörel Kural ve Uygulamalar

Ulusal ve Uluslararası Norm ve Standartlar
Dernek ve Dernek üyeleri jeotermal enerji yatırım ve işletme faaliyetlerini uluslararası norm ve standartlara uygun sürdürürler. Ulusal ve uluslararası yönetmelik ve standartların kabul ettiği değerlerde, su ve hava kalitesini korurlar.

Sürdürebilirlik ve Çevresel Hassasiyetler
Dernek ve Dernek üyeleri jeotermal enerjinin bölgesel veya tüm Türkiye’de sürdürülebilir, yenilenebilir ve çevre dostu bir enerji kaynağı olarak kullanılması için gerekli aksiyonları alırlar. Çevresel konularda, insana ve doğaya sergilenecek pozitif tutum ile jeotermal enerji kaynağını kamuoyuna lanse ederler. Dernek üyelerini, insan ve çevre sağlığı hassasiyeti çerçevesinde, yasal düzenlemeler ve uluslararası standartlarda uygulama konusunda doğru yönlendirir ve teşvik eder.

Şeffaflık
Dernek, sektöre ışık tutan şeffaf ve aydınlatıcı paylaşımlar ile kamuoyunu bilgilendirmeli, jeotermale yönelik değişim ve yenilikleri açık bir şekilde paylaşmalı yerel, bölgesel ve ulusal perspektifte, jeotermalin çevresel, ekonomik, sosyal ve toplumsal konulardaki etkileri için tüm paydaşlarla ortak platformlarda ortak değerler yaratmalıdır. Dernek üyeleri de faaliyetlerinde, iş ve işlemlerinde bu şeffaflık ilkesine uygun hareket ederler.

VI. Etik Kurallar’ın Gözetilmesi

Önlemler
Dernek etik kurallarını üyelerine uygun bir biçimde ve belirli aralıklarla sunar ve bu kurallara uyulmasını teşvik eder.

Onay
Dernek’e katılmak isteyen üyelerin işbu Etik Kuralları kabul etmesi şarttır. Etik İlkelere aykırı hareket ettiği belirlenen üyeler Dernek Tüzüğü’nün ilgili maddeleri uyarınca üyelikten çıkartılabilir.

Etik Kurul
Etik Kurallara uyulmasının denetlenmesi ve raporlanması Dernek Tüzüğü uyarınca kurulan ve yetki ve görevleri belirlenen Etik Kurul’una aittir.


ÜYELERİMİZ